Bằng chứng Chất lượng bệnh viện theo 83 Tiêu chí

Tiến độ cung cấp bằng chứng cả nước

Bằng chứng của các phần

Bằng chứng gần đây

# Tiểu mục Đơn vị
76981 C8.1-3.12 31pt.ths 10 Th12 2018 - 11:20ch
76980 C8.1-2.5 31pt.ths 10 Th12 2018 - 11:18ch
76979 C9.2-4.23 31pt.ths 10 Th12 2018 - 11:14ch
76978 C9.2-4.23 31pt.ths 10 Th12 2018 - 11:14ch
76977 E1.3-4.19 31pt.ths 10 Th12 2018 - 11:11ch

Bệnh viện có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Bệnh viện có ít bằng chứng cải tiến nhất

Các đơn vị chưa cung cấp bằng chứng không có trong danh sách này. Hãy tra cứu bên dưới.

Tra cứu danh sách bệnh viện đã cung cấp bằng chứng

Nếu tên đơn vị của bạn không xuất hiện trong danh sách, có nghĩa là đơn vị bạn chưa cung cấp bằng chứng nào cả và sẽ không đạt tiêu chí hợp tác với cơ quan quản lý!
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.

Bằng chứng của các tiêu chí