Tiến độ cung cấp bằng chứng cả nước

Trong 12h chưa có bằng chứng nào được đăng.

Bằng chứng của các phần

Bằng chứng gần đây

# Tiểu mục Đơn vị
102230 A1.5-4.7 14qn.tqn 24 Th6 2019 - 3:55ch
102229 A1.5-4.9 14qn.tqn 24 Th6 2019 - 2:43ch
102228 A1.5-5.10 14qn.tqn 24 Th6 2019 - 2:41ch
102227 A1.5-5.10 14qn.tqn 24 Th6 2019 - 2:35ch
102226 A1.5-5.15 14qn.tqn 24 Th6 2019 - 2:34ch

Bệnh viện có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Bệnh viện có ít bằng chứng cải tiến nhất

Các đơn vị chưa cung cấp bằng chứng không có trong danh sách này. Hãy tra cứu bên dưới.

Tra cứu danh sách bệnh viện đã cung cấp bằng chứng

Nếu tên đơn vị của bạn không xuất hiện trong danh sách, có nghĩa là đơn vị bạn chưa cung cấp bằng chứng nào cả và sẽ không đạt tiêu chí hợp tác với cơ quan quản lý!
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.

Bằng chứng của các tiêu chí