Tiến độ cung cấp bằng chứng cả nước

Trong 12h chưa có bằng chứng nào được đăng.

Bằng chứng của các phần

Bằng chứng gần đây

# Tiểu mục Đơn vị
105530 C4.1-4.18 60hcm.as 17 Th8 2019 - 2:31ch
105529 C4.1-4.17 60hcm.as 17 Th8 2019 - 2:31ch
105528 C4.1-4.16 60hcm.as 17 Th8 2019 - 2:31ch
105527 C4.1-4.15 60hcm.as 17 Th8 2019 - 2:31ch
105526 C4.1-4.15 60hcm.as 17 Th8 2019 - 2:31ch

Bệnh viện có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Bệnh viện có ít bằng chứng cải tiến nhất

Các đơn vị chưa cung cấp bằng chứng không có trong danh sách này. Hãy tra cứu bên dưới.

Tra cứu danh sách bệnh viện đã cung cấp bằng chứng

Nếu tên đơn vị của bạn không xuất hiện trong danh sách, có nghĩa là đơn vị bạn chưa cung cấp bằng chứng nào cả và sẽ không đạt tiêu chí hợp tác với cơ quan quản lý!
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.

Bằng chứng của các tiêu chí