Thông báo tạm ngưng gửi bằng chứng cải tiến, chờ hướng dẫn mới

Để theo dõi tốt hơn việc triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, phần mềm gửi bằng chứng đang được nâng cấp.

Bộ Y tế sẽ có công văn hướng dẫn.

Trân trọng.