Tổng hợp bằng chứng cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí

Thống kê cung cấp bằng chứng cải tiến chất lượng trong cả nước

Bằng chứng gần đây

# Tiểu mục Đơn vị
249427 A1.4-3.11 60hcm.dksg cách đây 3 giây
249426 A1.2-2.3 45bd.pp cách đây 10 giây
249424 A1.4-3.15 30bg.yt cách đây 21 giây
249423 B1.1-3.7 65vl.xa cách đây 15 giây
249422 A1.4-3.15 30bg.yt cách đây 21 giây

Bệnh viện có nhiều bằng chứng cải tiến nhất

Tra cứu danh sách bệnh viện đã cung cấp bằng chứng

Nếu tên đơn vị của bạn không xuất hiện trong danh sách, có nghĩa là đơn vị bạn chưa cung cấp bằng chứng nào cả và sẽ không đạt tiêu chí hợp tác với cơ quan quản lý!
Nhập một số từ có trong tên đơn vị của bạn vào đây. Nếu muốn tra toàn bộ đơn vị trong tỉnh, nhập tên tỉnh vào.

Bằng chứng của các phần

Bằng chứng của các tiêu chí